Dodací a platební podmínky

Platební podmínky:

 • Platební doklady budou vystaveny na adresu zadavatele zakázky
 • Platební doklady budou vystaveny na základě předání/převzetí
 • Splatnost faktur bude činit 14 dní
 • Zadavatel akceptuje zálohy max. do výše 80% kupní ceny včetně DPH, 20% z Kupní ceny bude uhrazen po převzetí
 • Veškeré platby budou probíhat v Kč (CZK) či EUR
 • Platební doklady budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č.588/1992 ve znění pozdějších zákonů).
 • Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je zadavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

Reklamace vad:

Případné reklamace budou řešeny dle Obchodního zákoníku. Reklamace vad : reklamované vady (zjevné, skryté, odstranitelné, neodstranitelné a nebránící užívání ) musí dodavatel odstranit do 30-ti dnů od data doručení reklamace. Po doručení reklamace je dodavatel povinen zahájit odstraňování vad do 48 hodin od nahlášení. Vady bránící užívání a vady neodstranitelné jsou podstatným porušením smlouvy a dodavatel takovou dodávku musí nahradit úplně novou dodávkou v termínu do 30-ti dnů od data doručení reklamace.

Ostatní podmínky:

Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jiným faktorům s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. Konečná cena bude uvedena jako smluvní a nejvýše přípustná.

Vybraný dodavatel je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tento dodatek bude uveden v Kupní smlouvě.

Balení:

 • Tkaniny jsou dodávány na papírových dutinkách
 • Tkaniny jsou standardně baleny do PE folie a kartonového papíru
 • Velikost návinů je odvislá na druhu tkaniny
 • Každá role nebo velkonábal je označen visačkou s označením tkaniny

Vybraný dodavatel je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tento dodatek bude uveden v Kupní smlouvě.